Start Oddział Nadzoru Sanitarnego Nad Obiektami Komunalnymi
Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi PDF Drukuj Email
poniedziałek, 19 maja 2003 13:47
Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi kontroluje przestrzeganie wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakresie:

- higieny środowiska zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza, gleby, wody w kąpieliskach i innych elementów środowiska,
- utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów użyteczności publicznej zwłaszcza takich jak: zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, hoteli, noclegowni, obiektów turystyczno-wypoczynkowych i jednostek służby zdrowia,
- utrzymania należytego stanu higienicznego środków komunikacji osobowej.

Włączenie do eksploatacji urządzenia wodociągowego wymaga zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Celem uzyskania zgody należy złożyć wniosek dołączając do niego dokumentację wykonania urządzenia wodnego oraz wyniki badania wody uwzględniające parametry określone do monitoringu przeglądowego wody.

Każdy stosowany materiał, wyrób i preparat w tym dezynfekcyjny użyty w instalacjach, urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody powinien uzyskać zgodę właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydaną na podstawie atestu Państwowego Zakładu Higieny.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia złej jakości wody u odbiorcy, dostarczanej przez urządzenia wodne, wystarczy telefonicznie zgłosić ten fakt do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zgodnie z porozumieniem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest jednostką dokonującą pomiarów stężeń pyłu i zanieczyszczeń zawartych w pyle, stanowiących ryzyko dla zdrowia ludzi. Inspektor Sanitarny kontroluje jakość powietrza atmosferycznego - imisję, ale nie wydaje decyzji.

Przeprowadzenie ekshumacji oraz transport zwłok na odległość większą niż 60 km wymaga zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W tym celu osoba upoważniona do pochowania zwłok powinna wystąpić z wnioskiem, dokumentując dowodem osobistym lub urzędowo poświadczonym oświadczeniem, swoje pokrewieństwo do osoby zmarłej. Wniosek powinien określać datę ekshumacji, miejsce pochowania zwłok i zawierać potwierdzenie, wyspecjalizowanego podmiotu (zakładu pogrzebowego), który będzie przeprowadzał ekshumację i transportował zwłoki przyjęcia wykonania tej usługi. Do wniosku o zgodę na ekshumację i transport zwłok przeprowadzaną do 2 lat od dnia zgonu należy dołączyć wyżej wymieniony akt zawierający przyczynę zgonu.


Do pobrania:
Ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich
Jak uniknąć zakażenia w zakładach kosmetycznych, fryzjerskich i salonach tatuażu

На "скачать минусовку синий синий" этот раз Зеб увидел человека верхом на лошади настоящего всадника, с головой "Окружающий мир. 2 класс: Учебник в 2-х частях. Часть 2. ФГОС" на плечах.

Да "Скачать образец счет фактура" нет же, нет, возразил ему Мордонт, мне только любопытно было бы "рефераты религиоведению" взглянуть на новые орудия, "Сердце хирурга" что он привез с собой.

Еще раз, солдаты, повторяю, "Летний каталог тианде 2012" не к легкой победе я веду вас!

А Габ "игровые автоматы одиссей" отказался еще раз поливать старого "Русская роспись" Зипа.

Несмотря на то, что индеец промок "скачать журнал все звезды" насквозь, вид у него был благородный и живописный.

и так "игровые автоматы скачать бесплатно скалолаз" и застыл в седле; рот его приоткрылся, остановившийся взор был страшен.

 
Copyright © 2017 PSSE Toruń. Wszelkie prawa zastrzeżone.