Wykonywane badania PDF Drukuj Email
niedziela, 18 maja 2003 11:44

 


 

Oddział Laboratoryjny PSSE w Toruniu jest przygotowany do wykonywania badań w ramach nadzoru sanitarnego i na zamówienie, zlecenie klienta zewnętrznego. Badania wykonują wyspecjalizowane Sekcje Oddziału:

 

I Sekcja Mikrobiologii wykonuje badania:

 

1. W zakresie schorzeń jelitowych:
- badania na nosicielstwo pałeczek jelitowych (tzw. branżowe) dla osób wykonujących czynności z zakresu produkcji i obrotu żywnością,
- badania bakteriologiczne w stanach chorobowych przebiegających z przewlekłymi biegunkami min.: zakażenia pałeczkami Salmonella, Shigiella, Yersinia,
- badanie w kierunku enteropatogennych E.coli (EPEC) w zespołach biegunkowych u dzieci głównie niemowląt,
- badanie parazytologiczne w kierunku inwazji pasożytów jelitowych,
- antybiogramy bakterii patogennych.
2. W zakresie badań serologicznych:
- antygen HBs
- antygen HBe
- przeciwciała anty HBe
- przeciwciała anty HBc - total
- przciwciała anty HAV - IgM
- przeciwciała anty HIV
- cytomegalia - IgM
- różyczka - IgM, IgG
- toksoplazmoza - IgM, IgG
- Mykoplasma pneumoniae - IgM
- krztusiec - IgA, IgM, IgG
- punkt pobierania krwi (odpłatność 3zł)
3. W zakresie badań skuteczności sterylizacji:
- sterylizatory na suche, gorące powietrze (Sporal S),
- autoklawy (Sporal A),

Informacji w sprawie w/w badań udziela Kierownika Sekcji
- mgr Karolina Musiał tel. 056/653-93-76 (77) w 46

Dokumenty do pobrania


II Sekcja Badania Żywności i Żywienia wykonuje Badania:

1. Badania Mikrobiologiczne:
- oznaczanie bakterii z grupy coli,
- oznaczanie Escherichia coli,
- wykrywanie obecności pałeczek Salmonelli,
- Wykrywanie obecności Yersinia enterocolitica,
- oznaczanie Listeria monocytogenes,
- oznaczanie Staphylococcus aureus,
- oznaczanie Bacillus cereus,
- oznaczanie drobnoustrojów beztlenowych przetrwalnikujących,
- oznaczanie przetrwalników bakterii beztlenowych redukujących siarczany,
- oznaczanie Clostrilium perfringens,
- oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych,
- oznaczanie liczby drożdży i pleśni,
- oznaczanie bakterii kwaszących typu mlekowego,
- wykrywanie enterokoków,
- badanie szczelności opakowań hermetycznie zamkniętych,
- badanie trwałości konserw metodą próby termostatowej.
2. Badania fizyko-chemiczne:
- zawartość środków konserwujących (kwas sorbowy, kwas benzoesowy i dwutlenek siarki),
- zawartość azotynów i azotanów,
- metali szkodliwych dla zdrowia (As, Pb, Cu, Zu, Cd, Hg),
- mikro- i makroelementów (Fe, K, Na, Ca, Mg),
- witaminy C (kwasu askrobinowego),
- węglowodanów (cukry proste, dwucukry, skrobia, błonnik pokarmowy),
- fosforu, polifosforany
- sztucznych substancji słodzących (aspartan,acesulfan,sacharyna, cyklaminian),
- białka,
- tłuszczu,
- zawartość alkoholu etylowego,metylowego, fuzli, cjanowodoru, aldehydu octowego,
- oznaczanie wartości odżywczej z uwzględnieniem węglowodanów przyswajalnych,
- zawartość kwasów (kwasowość ogólna i kwasowość lotna),
- zawartość popiołu całkowitego i nierozpuszczalnego w 10% HCL,
- określenie obecności szkodników, zanieczyszczeń organicznych, mineralnych i ferromagnetycznych,
- zawartość patuliny,
- zawartość wody,
- zawartość chlorku sodu,
- oznaczanie ekstraktu,
- oznaczanie stężenia jonów wodorowych (pH).

Informacji w sprawie w/w badań udziela Kierownik Sekcji
- mgr inż. Katarzyna Kamieniecka
- tel. 056/653-93-76 (77) w 51

Dokumenty do pobrania


III Sekcja Oceny Środowiska Pracy wykonuje badania i pomiary:

1. W zakresie stężeń czynników szkodliwych oraz uciążliwych w środowisku pracy:
a) badania zapylenia - frakcji wdychalnej  i frakcji respirabilnej w pyłach pochodzenia mineralnego, organicznego (zwierzęcego i roślinnego) i innych wraz z oznaczaniem wolnej krzemionki krystalicznej
b) badanie stężeń związków chemicznych:
- oznaczanie metali i ich tlenków (Fe, Mn, Al, Zn, Cr, Pb, Cu, Ni, Sn)
- oznaczanie gazów spawalniczych (tlenku węgla, tlenku i ditlenku azotu),
- oznaczanie rozpuszczalników organicznych wydzielających się z farb, lakierów, żywic, klejów (alkoholi, aldehydów, ketonów, octanów, węglowodorów alifatycznych i ich chloropochodnych, węglowodorów aromatycznych, benzyny ekstrakcyjnej  i innych),
2. W zakresie natężenia czynników szkodliwych oraz uciążliwych w środowisku pracy:
- pomiary drgań mechanicznych o ogólnym i miejscowym działaniu na organizm człowieka,
- pomiary natężenia hałasu (w tym hałasu infradźwiękowego, nieustalonego, pomiar widma hałasu)
- pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego,
- pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- pomiar mikroklimatu umiarkowanego, gorącego oraz wilgotności względnej

Informacji w sprawie w/w badań udziela Kierownik Sekcji mgr inż. Dariusz Modrzewski
tel. 056/653-93-76 (77) w 44


IV Sekcja Badania Środowiska Komunalnego wykonuje badania:

I. W zakresie badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

1. badania bakteriologiczne wody:

- bakterie grupy coli [metoda FM]

- bakterie Escherichia coli [metoda FM]

- bakterie Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) [metoda FM]

- ogólna liczba mikroorganizmów na agarze w temp. 22oC po 72 h [metoda PL]

- Enterokoki [metoda FM]

badania bakteriologiczne wody ciepłej:

- bakterie Legionella sp. [metoda FM]

2. badania fizyko-chemiczne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie

z wymaganiami powyższego rozporządzenia Ministra Zdrowia:

- analizy w zakresie grupy A: barwa, mętność, pH, zapach, smak, przewodność  właściwa

- analizy w zakresie próby B, w tym: jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, mangan, glin, metale (ołów, kadm, chrom, arsen, miedź, rtęć, nikiel, selen, sód, bor), twardość ogólna, indeks  nadmanganianowi (utlenialność), chlorki, magnez, fluorki, siarczany, cyjanki

3. woda w opakowaniach jednostkowych, cysternach, zbiornikach magazynujących

wodę w środkach transportu lądowego, wodnego i powietrznego zgodnie

z wymaganiami powyższego rozporządzenia Ministra Zdrowia

- bakterie Escherichia coli [metoda FM]

- Enterokoki [metoda FM]

- Pseudomonas aeruginosa [metoda FM]

- ogólna liczba mikroorganizmów na agarze w temp. 36oC po 48 h [metoda PL]

 

II. Badania bakteriologiczne wody z kąpielisk i wód powierzchniowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli

(D.U. Nr 86, poz. 478 z dnia 22 kwietnia 2011 r.):

- bakterie Escherichia coli. Test mikropłytek MUG/EC [metoda NPL]

- bakterie Enterokoków (paciorkowce kałowe). Test mikropłytek MUG/EC [metoda NPL]

- bakterie grupy coli [metoda NPL Colilert] *

- bakterie Escherichia coli termolerancyjne [metoda NPL Colilert] *

- paciorkowce kałowe [metoda NPL Enterolert] *

III. Badania wody z basenów kąpielowych, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (DzU z 2015 r., poz. 2016)

 

1. badania bakteriologiczne wody z basenów kąpielowych:

- ogólna liczba mikroorganizmów na agarze w temp. 36oC po 48 h [metoda PL]

- bakterie Escherichia coli w [metoda NPL Colilert]

- bakterie Legionella sp. [metoda FM]

- Pseudomonas aeruginosa [metoda NPL Pseudalert]

- gronkowce koagulazododatnie [metoda FM]

2. badania fizyko-chemiczne wody z basenów kąpielowych

- analizy w zakresie podstawowym: mętność, utlenialność, azotany, THM, chloroform, glin, żelazo,

IV. W zakresie badań gleb, osadów i ścieków

1. badania bakteriologiczne piasku z plaż, piaskownic i żwirowni

- bakterie grupy coli [metoda NPL Colilert]

- bakterie Escherichia coli [metoda NPL Colilert]

- bakterie redukujące siarczyny Clostridium sp. [metoda PL]

- wykrywanie jaj pasożytów jelitowych, wskaźnik ATT [metoda flotacyjna, mikroskopowa]

- obecność pałeczek Salmonella spp. [metoda jakościowa]

2. badania chemiczne i bakteriologiczne gleby, osadów i ścieków

Badania chemiczne i bakteriologiczne osadów ściekowych zgodnie z wymaganiami

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych

osadów ściekowych.

- bakterie grupy coli [metoda NPL Colilert]

- bakterie Escherichia coli [metoda NPL Colilert]

- wykrywanie jaj pasożytów jelitowych, wskaźnik ATT [metoda flotacyjna, mikroskopowa]

- obecność pałeczek Salmonella spp. [metoda jakościowa]

- analiza w zakresie rozszerzonym, w tym: metale (ołów, kadm, chrom, cynk, miedź, nikiel)

 

V. W zakresie badań powietrza

1. badanie mikrobiologiczne zanieczyszczenia powietrza wewnątrz obiektów metodą sedymentacyjną oraz czystości powierzchni metodą wymazów i metodą odciskową, zgodnie z normami: PN/Z-04008/08:1989; PN/Z-04111/02:1989; PN/Z-04111/03:1989, PB-10/HK:2007, w kierunkach:

- ogólna liczba kolonii bakterii w 37oC

- bakterie z rodzaju Staphylococcus, w tym gronkowce hemolizujące

- grzyby mikroskopowe

 

VI. Badania mikrobiologiczne wód mineralnych, źródlanych i stołowych zgodnie

z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych

 

- ogólna liczba kolonii bakterii w temp. 20-22oC i 37oC

- bakterie grupy coli i Escherichia coli [metoda FM]

- paciorkowce kałowe [metoda FM]

- Clostridia redukujące siarczyny [metoda FM]

- Pseudomonas aeruginosa [metoda FM]

 

VII. Wykrywanie obecności pałeczek z rodzaju Salmonella w wodach

powierzchniowych i innych próbkach wody (zgodnie z normą PN-EN ISO 19250:2013)

VIII. Badanie hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej

* - metoda badań inna niż określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r., w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli

Laboratorium posiada certyfikat akredytacji Nr AB 583 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Metody badań akredytowane zamieszczone są na stronie internetowej [ PCA ]

Informacji w sprawie w/w badań udziela Kierownik Sekcji mgr Anna Magdzińska
- tel. 56/653-93-76 (77) w 55

 

Dokumenty do pobrania

 


 
Copyright © 2020 PSSE Toruń. Wszelkie prawa zastrzeżone.