Start Oddział Laboratoryjny Usługi laboratoryjne
Usługi PSSE Toruń


Badania sanitarno-epidemiologiczne PDF Drukuj Email
niedziela, 18 maja 2003 11:46

Na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 234 poz. 1570) obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym podlegają m.in. osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. Na badania sanitarno-epidemiologiczne powinien kierować pracodawca, a koszty badań powinny być finansowane przez pracodawcę, jednak można je również wykonać na własny koszt.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że rodzaj i terminy badań jakie należy przeprowadzić przed podjęciem pracy określa lekarz medycyny pracy (Przychodnie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu przy ul. Sz. Bydgoska 40/62, ul. Bydgoska 76, ul. Gagarina 39, ul. M. Skłodowskiej-Curie 59) lub lekarz pierwszego kontaktu.

Jeżeli lekarz zaleci przeprowadzenie badania kału w kierunku drobnoustrojów chorobotwórczych, wówczas badanie to obejmuje trzykrotne badanie kału. W Toruniu wykonuje je Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej przy ulicy Kopernika 9.

Próbki kału przyjmowane są od poniedziałku do czwartku w godzinach od 730 do 1100 oraz dodatkowo we wtorki w godzinach popołudniowych tj. od 1400 do 1600. Próbki kału należy pobierać na wymazówki z podłożem transportowym przez 3 kolejne dni. Pobraną próbkę należy przechować w lodówce max. 72 godziny (do Laboratorium PSSE można dostarczyć jednocześnie wszystkie 3 próbki). Do badań będą przyjmowane tylko próbki kału pobrane na wymazówki z podłożem transportowym. Koszt trzykrotnego badania kału wynosi 78 zł. Opłatę w formie przelewu należy uiścić tak aby było możliwe okazanie dowodu wpłaty przy oddaniu próbek do badań.

Wymazówki z podłożem transportowym na próbki kału można pobrać bezpłatnie w Laboratorium PSSE w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 -1100.

Należność za badanie w kwocie 78zł należy wpłacać na konto Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Toruniu:

NBP OO Bydgoszcz Nr 14 1010 1078 0045 6122 3100 0000

Przy oddaniu próbek do badania konieczne jest okazanie dowodu wpłaty należności za wykonanie badań.

UWAGA!!!

· W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby badanej.

Do pobrania:

Zlecenie na badanie na nosicielstwo
(kliknij TUTAJ aby pobrać)


22 grudnia 2014r. jest ostatnim dniem przyjmowania próbek przed Bożym Narodzeniem

30 grudnia 2014r. jest ostatnim dniem przyjmowania próbek przed Nowym Rokiem

 
Wykonywane badania PDF Drukuj Email
niedziela, 18 maja 2003 11:44

 


 

Oddział Laboratoryjny PSSE w Toruniu jest przygotowany do wykonywania badań w ramach nadzoru sanitarnego i na zamówienie, zlecenie klienta zewnętrznego. Badania wykonują wyspecjalizowane Sekcje Oddziału:

 

I Sekcja Mikrobiologii wykonuje badania:

 

1. W zakresie schorzeń jelitowych:
- badania na nosicielstwo pałeczek jelitowych (tzw. branżowe) dla osób wykonujących czynności z zakresu produkcji i obrotu żywnością,
- badania bakteriologiczne w stanach chorobowych przebiegających z przewlekłymi biegunkami min.: zakażenia pałeczkami Salmonella, Shigiella, Yersinia,
- badanie w kierunku enteropatogennych E.coli (EPEC) w zespołach biegunkowych u dzieci głównie niemowląt,
- badanie parazytologiczne w kierunku inwazji pasożytów jelitowych,
- antybiogramy bakterii patogennych.
2. W zakresie badań serologicznych:
- antygen HBs
- antygen HBe
- przeciwciała anty HBe
- przeciwciała anty HBc - total
- przciwciała anty HAV - IgM
- przeciwciała anty HIV
- cytomegalia - IgM
- różyczka - IgM, IgG
- toksoplazmoza - IgM, IgG
- Mykoplasma pneumoniae - IgM
- krztusiec - IgA, IgM, IgG
- punkt pobierania krwi (odpłatność 3zł)
3. W zakresie badań skuteczności sterylizacji:
- sterylizatory na suche, gorące powietrze (Sporal S),
- autoklawy (Sporal A),

Informacji w sprawie w/w badań udziela pełniąca obowiązki Kierownika Sekcji
- mgr Ewa Murawska tel. 056/653-93-76 (77) w 59

Dokumenty do pobrania


II Sekcja Badania Żywności i Żywienia wykonuje Badania:

1. Badania Mikrobiologiczne:
- oznaczanie bakterii z grupy coli,
- oznaczanie Escherichia coli,
- wykrywanie obecności pałeczek Salmonelli,
- Wykrywanie obecności Yersinia enterocolitica,
- oznaczanie Listeria monocytogenes,
- oznaczanie Staphylococcus aureus,
- oznaczanie Bacillus cereus,
- oznaczanie drobnoustrojów beztlenowych przetrwalnikujących,
- oznaczanie przetrwalników bakterii beztlenowych redukujących siarczany,
- oznaczanie Clostrilium perfringens,
- oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych,
- oznaczanie liczby drożdży i pleśni,
- oznaczanie bakterii kwaszących typu mlekowego,
- wykrywanie enterokoków,
- badanie szczelności opakowań hermetycznie zamkniętych,
- badanie trwałości konserw metodą próby termostatowej.
2. Badania fizyko-chemiczne:
- zawartość środków konserwujących (kwas sorbowy, kwas benzoesowy i dwutlenek siarki),
- zawartość azotynów i azotanów,
- metali szkodliwych dla zdrowia (As, Pb, Cu, Zu, Cd, Hg),
- mikro- i makroelementów (Fe, K, Na, Ca, Mg),
- witaminy C (kwasu askrobinowego),
- węglowodanów (cukry proste, dwucukry, skrobia, błonnik pokarmowy),
- fosforu, polifosforany
- sztucznych substancji słodzących (aspartan,acesulfan,sacharyna, cyklaminian),
- białka,
- tłuszczu,
- zawartość alkoholu etylowego,metylowego, fuzli, cjanowodoru, aldehydu octowego,
- oznaczanie wartości odżywczej z uwzględnieniem węglowodanów przyswajalnych,
- zawartość kwasów (kwasowość ogólna i kwasowość lotna),
- zawartość popiołu całkowitego i nierozpuszczalnego w 10% HCL,
- określenie obecności szkodników, zanieczyszczeń organicznych, mineralnych i ferromagnetycznych,
- zawartość patuliny,
- zawartość wody,
- zawartość chlorku sodu,
- oznaczanie ekstraktu,
- oznaczanie stężenia jonów wodorowych (pH).

Informacji w sprawie w/w badań udziela Kierownik Sekcji
- mgr inż. Katarzyna Kamieniecka
- tel. 056/653-93-76 (77) w 51

Dokumenty do pobrania


III Sekcja Oceny Środowiska Pracy wykonuje badania i pomiary:

1. W zakresie stężeń czynników szkodliwych oraz uciążliwych w środowisku pracy:
a) badania zapylenia - frakcji wdychalnej  i frakcji respirabilnej w pyłach pochodzenia mineralnego, organicznego (zwierzęcego i roślinnego) i innych wraz z oznaczaniem wolnej krzemionki krystalicznej
b) badanie stężeń związków chemicznych:
- oznaczanie metali i ich tlenków (Fe, Mn, Al, Zn, Cr, Pb, Cu, Ni, Sn)
- oznaczanie gazów spawalniczych (tlenku węgla, tlenku i ditlenku azotu),
- oznaczanie rozpuszczalników organicznych wydzielających się z farb, lakierów, żywic, klejów (alkoholi, aldehydów, ketonów, octanów, węglowodorów alifatycznych i ich chloropochodnych, węglowodorów aromatycznych, benzyny ekstrakcyjnej  i innych),
2. W zakresie natężenia czynników szkodliwych oraz uciążliwych w środowisku pracy:
- pomiary drgań mechanicznych o ogólnym i miejscowym działaniu na organizm człowieka,
- pomiary natężenia hałasu (w tym hałasu infradźwiękowego, nieustalonego, pomiar widma hałasu)
- pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego,
- pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- pomiar mikroklimatu umiarkowanego, gorącego oraz wilgotności względnej

Informacji w sprawie w/w badań udziela Kierownik Sekcji mgr Paweł Porębiak
tel. 056/653-93-76 (77) w 44


IV Sekcja Badania Środowiska Komunalnego wykonuje badania:

I. W zakresie badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze zmianami z dnia 20 kwietnia 2010 r.:
1. badania bakteriologiczne wody:
- bakterie grupy coli w 100 ml wody [metoda FM]
- bakterie Escherichia coli i bakterie grupy coli termotolerancyjne w 100 ml wody [metoda FM]
- bakterie redukujące siarczyny Clostridium perfingens w 100 ml wody [metoda FM]
- drobnoustroje hodowane na agarze w temp. 22oC i 36oC w 1 ml wody
- paciorkowce kałowe w 100 ml wody [metoda FM]
2.
badania bakteriologiczne wody ciepłej:
-

bakterie Legionella sp.

3. badania fizyko-chemiczne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z wymaganiami powyższych rozporządzeń Ministra Zdrowia:
- analizy w zakresie podstawowym: barwa, mętność, pH, zapach, smak, przewodność właściwa, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, mangan, glin
- analizy w zakresie rozszerzonym, w tym: metale ciężkie (ołów, kadm, chrom, arsen, miedź, rtęć, nikiel, selen, sód, bor), twardość og., ChZT metodą nadmanganianową (utlenialność), wapń, chlorki, magnez, fluorki, siarczany, WWA, benzen, THM-y, cyjanki
II. Badania bakteriologiczne wody z kąpielisk i wód powierzchniowych zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 8 kwietnia 2011 r.w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 478 z dnia 22 kwietnia 2011 r.):
- bakterie grupy coli w 100 ml wody [metoda NPL Colilert]
- bakterie Escherichia coli termolerancyjne w 100 ml wody [metoda NPL Colilert]
- paciorkowce kałowe w 100 ml wody [metoda NPL Enterolert]

III.

Badania wody z basenów kąpielowych:

1.

badania bakteriologiczne wody z basenów kąpielowych:


bakterie grupy coli w 100 ml wody [metoda NPL Colilert]
- bakterie Escherichia coli w 100 ml wody [metoda NPL Colilert]
- gronkowce koagulazododatnie w 100 ml wody [metoda FM]
2. badania fizyko-chemiczne wody z basenów kąpielowych
- analizy w zakresie podstawowym: barwa, mętność, pH, zapach, przewodność właściwa, jon amownoy, azotyny, azotany, chlorki, żelazo, mangan

IV. W zakresie badań gleb

1. badania bakteriologiczne piasku z plaż i piaskownic,
- bakterie grupy coli w 10 g próbki [metoda NPL Colilert]
- bakterie Escherichia coli w 10 g próbki [metoda NPL Colilert]
- bakterie redukujące siarczyny Clostridium sp. w 10 g próbki [metoda FP]

-

-

obecność jaj wskaźnik ATT w 50 g próbki

pałeczki Salmonella sp. w 10g próbki

2. badania chemiczne i bakteriologiczne gleby, osadów i ścieków
- bakterie grupy coli w 10g / 10ml próbki [metoda NPL Colilert]
- bakterie Escherichia coli w 10g / 10ml próbki [metoda NPL Colilert]
- bakterie redukujące siarczyny Clostridium sp. w 10 g próbki [metoda PL]
- obecność jaj wskaźnik ATT w 50 g lub 100 ml próbki
- pałeczki Salmonella sp. w 10 g lub 100 ml próbki
- analiza w zakresie rozszerzonym, w tym: metale ciężkie (ołów, kadm, chrom, arsen, cynk, miedź, rtęć, nikiel)
3. badanie chemiczne i bakteriologiczne osadów ściekowych
- zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych
- obecność jaj wskaźnik ATT w 50 g próbki
- pałeczki Salmonella sp. w 10g próbki
V. W zakresie badań powietrza
1. badanie mikrobiologiczne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i powietrza wewnątrz obiektów metodą sedymentacyjną (zgodnie z normami PN/Z-04111/02:1989; PN/Z-04111/03:1989) w kierunkach:
- ogólna liczba kolonii bakterii w 36oC
- bakterie grupy coli i Escherichia coli
- bakterie z rodzaju Staphylococcus
- bakterie z rodzaju Streptococcus
- bakterie z rodziny Enteroboacteriaceae
- grzyby i pleśnie

VI. Badanie hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej


Informacji w sprawie w/w badań udziela Kierownik Sekcji mgr Marek Sadowski
- tel. 56/653-93-76 (77) w 38

Dokumenty do pobrania

 


Copyright © 2017 PSSE Toruń. Wszelkie prawa zastrzeżone.